#4it_share
Tất cả những gì mình đi lượm về :)))
https://goo.gl/WFtj4K | #protect@[email protected]
pass: hehe

post image


vào web phim rồi xem nguồn trang rồi tìm phim, xem phim như một nhà lập trình web :v
#4it_relax

post image

21 2 0

Trong Group có bro nào có tài liệu hay khóa học về mạng, có thể cho mình xin học được không, khóa học mạng ở ngoài thì quá nhiều tiền đối với mình
#4it_help, #4it_question

9 0 0