anh em ai giúp tôi với. vừa dùng ultra xong cái nó ra như hình ở dưới. xong vô chỉnh hình nền thì bắt kích hoạt windows gì ấy, anh em cho giải pháp với. xin cảm ơn

[#4it_hoidap](https://www.facebook.com/hashtag/4it_hoidap?hc_location=ufi)

post image

7 9 0