#4it_hoidap Có bạn nào rành về SQL PHP không cho mình hỏi chút, làm sao kiểm tra sự tồn tại của 1 mục trong Database. Ví dụ check sự tồn tại của tieude.

7 2 0

#4it_hoidap Có bác nào có ý tưởng về phần mềm hay web nào hay hay comment dưới cho mình tham khảo tí :3

12 13 0