# **Tặng mem trong nhóm kho ebook bên mình biên soạn suốt 1 năm qua.**
> ***Link này update liên tục nên mn lưu lại dùng nhé***

[**#4itshare**](https://www.facebook.com/hashtag/sharetailieu?source=note&epa=HASHTAG)

Tổng hợp nhiều chủ đề hay, ai cần gì thì lấy nhé
* *Marketing*
* *Quản trị doanh nghiệp*
* *Seo youtube*
* *Website / Landing page*
* *Extension / Tip hay cho dân kinh tế*

*🔥* Toàn ebook hay và giá trị thôi nhé >>> Link full [http://bit.ly/2mAvAJy](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2mAvAJy%3Ffbclid%3DIwAR0q5HpUAG1yj7RAxVH8jUqqTBpWvBlYInZ2MUlwl9X4OBlWBbpo9zez41g&h=AT19MGBqYurJRtBx8AfHZvjj01aJKNZKNEW7s-Vt4JtnuL4y2ZUoyx1fSSUXlO9TcinJ1w46s5MnqtOXRN5YOF0W2MeSdAX0mWombBgz_qGpFyhWz6lPS6LfeWNXMRPrNwGawqt1-qTtiqWuz0P4NKVjBl0)

*****

Nguồn: Team content #SlimCRM.vn

post image


[**#4itshare**](https://www.facebook.com/hashtag/sharetailieu?source=note&epa=HASHTAG)

Charles Web Debugging Proxy v4.5.6 (Full License) - Gỡ lỗi Proxy

Chắc ai phá game sẽ hiểu =))

Các tính năng chính:

Tự động định cấu hình cài đặt và trình duyệt proxy hệ thống

Băng thông điều chỉnh băng thông và độ trễ

Lặp lại / Chỉnh sửa yêu cầu để kiểm tra các đầu vào khác nhau

Hỗ trợ cho Flash Remoting (AMF0 và AMF3)

Hỗ trợ AJAX, JSON, JSON-RPC, SOAP và hơn thế nữa.

Định dạng cây để dễ dàng xem và gỡ lỗi

Hữu ích cho việc phát triển XML trong các trình duyệt web

Xác thực các phản hồi HTML, CSS và RSS được ghi lại

Xem tất cả thông tin về giao tiếp HTTP / SSL

Xem yêu cầu và phản hồi SSL ở dạng văn bản thuần túy

Xem nội dung của Flash / Flex Remoting

Xem các yêu cầu và phản hồi XML và JSON

Và nhiều hơn nữa.

Link trang chủ: https://www.charlesproxy.com/latest-release/download.do

Link tải key:bit.ly/2yOYvQ9 | #protect@[email protected]

Link Download: Không có

Chép đè vào thư mục: C:\Program Files\Charles\lib

7 0 0

#4itshare ID: 8AH79

Key: 0W99-401P-6YBG-XU2X

Malwarebytes 3 Premium

6:23 PM - 25/08/2019

13 2 0

#4itshare
tài liệu về an ninh mạng
https://goo.gl/7wq22D | #protect@[email protected]
pass: 4ITCommunity
nguồn: #itnghiepdu

174 79 8